ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Μόλις λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την 30 η Ιουνίου, ημερομηνία λήξης

υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Κι ενώ οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η ομαλή κι εμπρόθεσμη υποβολή

τους είναι αδύνατη το Υπουργείο Οικονομικών ακόμα δεν έχει λάβει

απόφαση για παράταση.

Με τι πρόστιμα όμως θα είμαστε αντιμέτωποι σε περίπτωση που δεν

εκπληρώσουμε εμπρόθεσμα την φορολογική μας υποχρέωση?

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100€

 Για φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδήματα από

ενοίκια κλπ) όταν το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι χρεωστικό,

πιστωτικό ή μηδενικό. Σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού

το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,73% για κάθε μήνα

καθυστέρησης.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 250€

 Για νομικά και για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα με απλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση μηδενικού

ή πιστωτικού εκκαθαριστικού το πρόστιμο περιορίζεται στα 100€

καθώς επίσης και στην περίπτωση που το χρεωστικό

εκκαθαριστικό οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος. Σε

περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού το ποσό προσαυξάνεται

κατά 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500€

 Για νομικά και για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα με διπλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση μηδενικού

ή πιστωτικού εκκαθαριστικού το πρόστιμο περιορίζεται στα 100€

καθώς επίσης και στην περίπτωση που το χρεωστικό

εκκαθαριστικό οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος. Σε

περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού το ποσό προσαυξάνεται

κατά 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Ανάλογα όμως πρόστιμα ισχύουν και για τις εκπρόθεσμες υποβολές

τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων.

Φυσικά πρόσωπα

 100 € ανεξαρτήτως αποτελέσματος εκκαθαριστικού

Νομικά η φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα με απλογραφικά βιβλία

 250€ όταν από την τροποποίηση προκύπτει χρεωστικό (ή αύξηση

χρεωστικού ) εκκαθαριστικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος αρχικής

 100€ όταν από την τροποποίηση προκύπτει πιστωτικό (ή αύξηση-

μείωση πιστωτικού ) εκκαθαριστικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος

αρχικής.

Νομικά η φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα με διπλογραφικά βιβλία

 500€ όταν από την τροποποίηση προκύπτει χρεωστικό (ή αύξηση

χρεωστικού ) εκκαθαριστικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος αρχικής

 100€ όταν από την τροποποίηση προκύπτει πιστωτικό (ή αύξηση-

μείωση πιστωτικού ) εκκαθαριστικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος

αρχικής.

Κι στις τροποποιητικές φυσικά εφόσον προκύπτει χρεωστικό, υπάρχει η

μηνιαία προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.