Νομικές Υπηρεσίες

Το Γραφείο μας, αναβαθμίζοντας τις Υπηρεσίες του, προς την διευκόλυνση και άμεση εξυπηρέτηση σας, οργάνωσε Νομικό Τμήμα, για την διεκπεραίωση σειράς νομικών ζητημάτων και ενεργειών, τόσο εξωδικαστικών όσο και δικαστικών – δικαστηριακών.

 1. Συμβουλευτική – Εξωδικαστικές ενέργειες.
  1. α. Οι συνεργάτες μας είναι έτοιμοι να σας επιλύσουν κάθε νομικό ζήτημα που προκύπτει τόσο στην εταιρεία σας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, είτε ζητήματα που φυσικών προσώπων, κυρίως οικονομικής φύσεως. Οι παροχή των νομικών συμβουλών γίνεται είτε εγγράφως, εν είδει γνωμοδότησης, είτε προφορικώς κατόπιν συναντήσεως μας στα Γραφεία μας.
  2. β. Αναλαμβάνουμε την σύσταση εταιρειών, όλων των νομικών μορφών. Μελετάμε όλες τις δυνατές και συμφέρουσες λύσεις τις αγοράς για την καλύτερη και διασφαλισμένη λειτουργία της εταιρείας σας.
  3. γ. Το Γραφείο μας ως ένα από τα εμπειρότερα Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του Λογιστηρίου σας.
  4. δ. Πλήρη νομική κάλυψη σε συμβάσεις δανείων και συμβολαίων.
  5. ε. Συνταξιοδοτικά θέματα.
 2. Δικαστικές ενέργειες.
      
  Το Νομικό Τμήμα του Γραφείου μας, αναλαμβάνει σειρά υποθέσεών σας που χρήζουν Δικαστηριακών ενεργειών. Ειδικότερα: 

  1. α. Υπαγωγή στο Ν.3869/2010, για πολλούς ως γνωστός «Νόμος Κατσέλη». Με την εν λόγω διαδικασία, αναλαμβάνουμε για τα φυσικά πρόσωπα αλλά και για τους λεγόμενους μικρεμπόρους, όπως ο Νόμος ονομάζει, την περικοπή και διαγραφή χρεών και την διάσωση της περιουσίας τους, στα πλαίσια που επιτρέπει ο Νόμος. Λόγω των σφοδρών περικοπών μισθών και συντάξεων, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε «νοικοκυριό» και μέσα από την υπαγωγή στο Νόμο 3869/2010, δημιουργούμε μία ασπίδα απέναντι στις επιθετικές κινήσεις των Τραπεζών.
       
   Βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής ενός φυσικού προσώπου στο Νόμο είναι η αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων σε συνάρτηση με τις εν γένει υποχρεώσεις του, η μείωση του μισθού του, ή της συντάξεώς του, η ανεργία και άλλες κατά περιπτώσεις που εξετάζονται ενδελεχώς από τους Συνεργάτες μας.
       
   Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, από εφαρμογή του Νόμου, κατά το στάδιο των Ασφαλιστικών Μέτρων εν είδει Προδικαστικού Συμβιβασμού, η προσωρινή ρύθμιση των δόσεων σε πλαίσια που αντέχει το κάθε νοικοκυριό και ή άρση ή ο περιορισμός της παρακράτησης της δόσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πλέον EFGEUROBANK.
  2. β. Ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και τα Δημόσια Ταμεία. Μελέτη των στοιχείων και κατά περίπτωση ακύρωση και προσφυγή στα καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
  3. γ. Αντιμετώπιση θεμάτων αναγκαστικής εκτέλεσης, (διαταγών πληρωμής, πλειστηριασμών, αναγκαστικής κατάσχεσης κλπ) κατά νομικών και φυσικών προσώπων, ενεργώντας όλες τις απαραίτητες κατά περίπτωση ενέργειες (ανακοπές και αναστολές αναλόγως το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία).