Υπηρεσίες
Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών λογιστικής.Μπορούμε να σας προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία από υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων, ΦΠΑ, μισθοδοσίας και πιστωτικού ελέγχου. Έχουμε φροντίσει για όλα τα μεγέθη των οργανισμών, ατομική επιχείρηση ή μια εταιρεία με πολλά υποκαταστήματα.

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

 • Ενάρξεις- μεταβολές- διακοπές εταιρειών
 • Τήρηση- ενημέρωση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, εισοδήματος φυσικών – νομικών προσώπων
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση του πελάτη για την οικονομική πορεία της επιχείρησης
 • Πληροφόρηση- Συμβουλές-φορολογική υποστήριξη
 • Επίβλεψη λογιστηρίων
 • Εξειδίκευση σε θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού- ακινήτων

 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 • Έκδοση μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ
 • Ηλεκρονική υποβολή εντύπων ΟΑΕΔ και επιθεώρησης εργασίας

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Το Νομικό Τμήμα της Εταιρείας μας αναλαμβάνει:

 • Διαδικασία υπαγωγής στο “ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ” για υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
 • Συνταξιοδοτικά.
 • Εργατικά.
 • Ρυθμίσεις δανείων.
 • Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων επιχειρήσεων (ενστάσεις, προσφυγές σε ΙΚΑ-ΔΟΥκ.λ.π )

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Διεξαγωγή σεμιναρίων επί φορολογικών θεμάτων